Struktur: IMRoD


De fleste publiserte artikler i biologi følger den samme strukturen: Introduksjon, Materiale og metoder, Resultater og Diskusjon (forkortet: IMRoD, på engelsk: IMRaD). Alle disse delene har sin egen rolle i den fullstendige teksten.

Her har vi laget en oversikt over funksjonen til hver enkelt del, samt en forklaring til hvordan de vanligvis skrives.

Det første steget mot å fange leserens oppmerksomhet

Det første som møter en mulig leser, er tittelen din. Derfor er det viktig at tittelen er god. Tittelen kan gjerne være fengende for å fange oppmerksomhet, men det viktigste er at tittelen markedsfører arbeidet ditt ved å være informativ og presis slik at mulige lesere tidlig vet om arbeidet ditt er relevant for deres eget fagfelt.

Et sammendrag av studien din

Abstraktet gir leseren et kort og konsist sammendrag av studien din.

Sett arbeidet ditt i en kontekst

I introduksjonen handler det om å plassere arbeidet ditt i en større vitenskapelig kontekst. Introduksjonen skal gi den nødvendige bakgrunnsinformasjonen for at leseren skal kunne forstå relevansen og viktigheten av studien din. Videre utdyper introduksjonen hva målene med studien er.

Forklar hvordan du gjennomførte studien

Material og metoder (videre referert til som metodedelen) beskriver alle stegene du har tatt for å oppnå resultatene dine. Denne delen har flere funksjoner: den gir en tydelig beskrivelse av metodene dine, den hjelper leseren med å forstå hvordan du oppnådde resultatene dine og den underbygger din ekspertise og kredibilitet som forsker.

Gi en objektiv presentasjon av resultatene dine

Målet med resultatdelen er å gi en objektiv presentasjon av resultatene dine som er relevante i henhold til problemstillingen din.

Tolk resultatene dine i lys av tidligere kunnskap

I diskusjonen tolker du resultatene dine i lys av tidligere forskning. Denne delen er i stor grad knyttet til introduksjonen: Her svarer du på problemstillingen din, vurderer hypotesene og bygger opp mot den brede konteksten som introduksjonen begynte med.

Gi en takk til dem som hjalp til med å utføre studien.

I anerkjennelsene bør du anerkjenne de som finansierte i studien din samt bidragsytere som ikke er opplistet som medforfattere. Denne delen er av og til valgfri.

Annerkjennelse av tidligere forskning

Referansene har flere funksjoner: de viser leseren at du har gjort et grundig litteratursøk, de gir leseren muligheten til å selv lese kildene du har brukt og de krediterer og anerkjenner andre forskere og deres arbeid.

For en innføring i hvordan man siterer og bruker referanser se denne siden.

Tilleggsinformasjon og -data som er relevant for studien

Et appendiks inneholder informasjon som vanligvis er for detaljert for hovedteksten, men som fortsatt er relevant for problemstillingen.